برو بالابرخی از دانشگاههای علوم پزشکی ، بیمارستانها ، دی کلینیک ها (مراکز جراحی محدود)

1 - دانشگاه علوم پزشکی تهران

2 - دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

3 - دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان....
برخی از درمانگاهها

1- درمانگاه گروه صنعتی ملی فولاد

2- درمانگاه عمار

3- درمانگاه شرکت واحد....
برخی از مراکز تصویر برداری

1 - مرکز تصویربرداری همای سلامت

2 - مرکز تصویربرداری گامانایف

3 - پزشکی هسته ای نوین ....
برخی از آزمایشگاهها و پاتولوژیها

1. آزمایشگاه بیمارستان دادگستری

2.آزمایشگاه بیمارستان نفت - گچساران

3. پاتولوژی بیمارستان فجر 4. پاتولوژی بیمارستان فارابی ....
  12