برو بالا
برخي از مراکز تصوير برداري

 1. مرکز تصويربرداري هماي سلامتRadiology02

 2. مرکز تصويربرداري گامانايف

 3. پزشکي هسته اي نوين

 4. مرکز تصوير برداري خيريه کامراني

 5. مرکز تصويربرداري درمانگاه چمران

 6. مرکز تصويربرداري شفا - گرگان

 7. مرکز تصويربرداري تهرانپارس

 8. مرکز تصويربرداري دکتر مولائي - شهرکرد

 9. مرکز تصويربرداري دکتر دادفر

 10. مرکز تصويربرداري تخصصي کودکان جنتي

 11. مرکز پزشکي هسته اي ونک

 12. مرکز تصويربرداري دندان دکتر دارابي

 13. مرکز تصويربرداري شرق

 14. مرکز تصويربرداري دکتر عباسي - ساوه

 15. مرکز تصويربرداري قائم - اهواز

 16. مرکز تصويربرداري درمانگاه وليعصر - اهوازRadiology01

 17. مرکز تراکم استخوان صدرا

 18. گاما اسکن تهران

 19. مرکز تصويربرداري دکتر هاشمي

 20. مرکز تصويربرداري ابن سينا - اسلامشهر

 21. مرکز تصويربرداري دکتر مستوفي - کرج

 22. مرکز تصويربرداري تخصصي دندانپزشکي دکتر توکلي

 23. مرکز تصويربرداري دکتر عبادزاده – کرج

 24. مرکز تصويربرداري دکتر مقدسي

 25. مرکز تصويربرداري دکتر اماني - کرج

 26. مرکز تصويربرداري جهاد دانشگاهي

 27. مرکز تصويربرداري صدا و سيما

 28. مرکز تصويربرداري درمانگاه آوديسيان

 29. مرکز تصويربرداري ماري کوري

 30. مرکز تصويربرداري دکتر ميران زاده - ساوه

 31. مرکز تصويربرداري صمديان - اراک

 32. مرکز تصويربرداري مريم

 33. مرکز تصويربرداري فهيمي - کرمان

 34. مرکز تصويربرداري دکتر دهدشتي – اهواز

0