برو بالا
برخي از درمانگاهها

clinic01

1-  درمانگاه گروه صنعتي ملي فولاد

2-  درمانگاه عمار

3-  درمانگاه  شرکت واحد

4-  درمانگاه فرشته

5-  درمانگاه آوديسيان

6-  درمانگاه  جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران (مرکز بيماريهاي پستان)

7-  درمانگاه خيريه امام علي

8-  درمانگاه کيمياگر

9-  درمانگاه شقايق تهران

10-  درمانگاه سفيران

11-  درمانگاه به آفرين

12-  درمانگاه خاني آباد

13-  درمانگاه ايرانزاد

14-  درمانگاه به پويان

15-  درمانگاه رازي

16-  درمانگاه مکتب الزهرا

17-  درمانگاه جابرابن حيان

18- درمانگاه صدا و سيما

19-  درمانگاه شميران نو

20-  درمانگاه بانک تجارت

21-  درمانگاه امام جسين (شرکت نفت )

22-  درمانگاه حميديه ( مخابرات )

23-  درمانگاه پارس کلينيک 110

24-  درمانگاه گيشا

25-  درمانگاه پگاه

26-  درمانگاه شهيد صدر

27-  درمانگاه مهرگان

28- درمانگاه آفرين

29-  درمانگاه اسفند

30-  درمانگاه فتح

31-  درمانگاه افلاطون

32- درمانگاه حضرت ابوالفضل - قم

33-  درمانگاه امام صادق - قم

34-  درمانگاه آستانه حضرت معصومه - قم

35- درمانگاه دارالشفا - قم

36-  درمانگاه نسيم - کرج

37-  درمانگاه به آفرين - کرج

38- درمانگاه وصال – کرج

39- درمانگاه ايران خودرو

40-  درمانگاه امام خميني – اسلامشهر

41-  درمانگاه نسيم اسلامشهر

42-  درمانگاه نيکان اسلامشهر

44- درمانگاه معاونت درماني بندرعباس

12- درمانگاه صدا و سيما

13- درمانگاه شميران نو

14- درمانگاه بانک تجارت

15- درمانگاه حميديه ( مخابرات ) 

16- درمانگاه پارس کلينيک 110

17- درمانگاه گيشا

18- درمانگاه شهيد صدرclinic

19- درمانگاه مهرگان

20- درمانگاه آفرين

21- درمانگاه دارالتوحيد

22- درمانگاه اسفند

23- درمانگاه فتح

24- درمانگاه حضرت ابوالفضل - قم

25- درمانگاه امام صادق - قم

26- درمانگاه آستانه حضرت معصومه - قم

27- درمانگاه دارالشفا - قم

28- درمانگاه نسيم - کرج

29- درمانگاه به آفرين - کرج

30- درمانگاه وصال – کرج

31- درمانگاه امام خميني - اسلامشهر

32- درمانگاه معاونت درماني بندرعباس

33- مرکز جراحي محدود گلبرگ

34- درمانگاه رئوف

کلينيک دندانپزشکي

1- کلينيک راميارclinic03

2- کلينيک پرديس

3-کلينيک تخت جمشيد

4- کلينيک نگين پرديس

5- کلينيک سپهر

6- کلينيک ونک پارک

7- دندانپزشکي مفيد

8- کلينيک دندانپزشکي بهشاد


0