برو بالا
  انجمن علمي بهداشت محيط ايران

مرکز تحقيقات سرطان در شيراز

مرکز تحقيقات علوم کاربردي دارويي تبريز

مركز توسعه شبكه و ارتقاء سلامت  

مركز تحقيقات دارو سازي بوعلي مشهد

پژوهشكده گياهان دارويي

انحمن بيوشيمي جمهوري اسلامي ايران

مرکز تحقيقاتي سل و بيماريهاي ريوي

انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران

انجمن ايمونولوژي و آلرژي ايران

انجمن رزيدنت هاي پزشكي اجتماعي در ايران

جنبه هاي پزشكي و بهداشتي بيو تروريسم

مركز اطلاع رساني كميته فرعي - تخصصي بهداشت و درمان كاهش اثرات بلاياي طبيعي

بنياد قلب   

برنامه بين المللي كنترل وجلوگيري از بيماريهاي قلبي در ايران   

مركز تحقيقات بيماريهاي گوارش و كبد دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

مركز تحقيقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

انستيتو تحقيقات تغذيه اي و صنايع غذايي كشور دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

مركز تحقيقاتي درماني ناباروري يزد

آزمايشگاه هاي رفرانس ايران

مركز اطلاع رساني داروها و سموم وزارت بهداشت

مركز تحقبقات بيو تكنولوژي انستيتو پاستور ايران

مركز تحقيقات بهداشت باروري ولي عصر

مركز تحقيقات دندانپزشكي ايران

مركز تحقيقات ناباروري رويان

مركز تحقيقات انستيتو تحقيقات پاستور ايران

مركز تحقيقات غدد درونريز و متابوليسم دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 

مركز تحقيقات علوم اعصاب كرمان

مركز تحقيقات غدد و متابوليسم دانشگاه علوم پزشكي تهران

مركز كاشت حلزون شنوايي ايران

مركز تحقيقات هماتولوژي انكولوژي و پيوند مغز استخوان

مركز تحقيقات غدد و متابوليسم اصفهان

مركز تحقيقات بيماريهاي گوارشي و كبد

مركز تحقيقات قلب و عروق اصفهان

مركز تحقيقات آموزشي بيماريهاي پوست و جذام


0