برو بالا
 

 

سيستم مديريت اطلاعات سنگ شکن

 • داراي قابليت هاي کلي پذيرش و نوبت دهي.
 • امکان ثبت مشخصات هر درخواست شامل:
 1. مشخصات بيمار
 2. تاريخ درخواست
 3. خدمات درخواست شده
 4. پزشک درخواست کننده
 • امکان کنسل و يا حذف کردن درخواست ، قبل از شروع به انجام آن .
 • امکان تعيين نوع جوابدهي براي بيماران بستري و سرپايي .
 • امکان تعريف بخش هاي تشخيصي به تعداد نامحدود
 • امکان تعريف متن هاي پيش فرض براي گزارش راديولوژيست به تعداد نامحدود براي هر پزشک
 • امکان تعريف پزشکان و تکنسين ها
 • امکان ثبت ورود اقلام مصرفي
 • امکان ثبت تحويل اقلام مصرفي به واحد تصوير برداري و اخذ رسيد
 • امکان صدور درخواست خريد تجهيزات

 

 
 
 

 


0