برو بالا
 

نرم افزار دياليز

 تشكيل پرونده (امكان ثبت كامل مشخصات بيمار شامل: نام و نام خانوادگي، نام پدر، تاريخ تولد، محل تولد، شماره شناسنامه، شماره بيمه، گروه خوني، RHخون، آدرس محل سكونت و محل كار به همراه تلفن)

پذيرش دياليز (جستجو و بازخواني كامل اطلاعات پرونده بيمار، ثبت كد بيمار و نوع دياليز، ثبت تلفن ضروري، تاريخ شروع دياليز، ثبت تاريخ پذيرش جديد و يا فوت و مكان فوت، ثبت شماره معرفي نامه، ثبت تاريخ پيوند و تاريخ انتقالي، ثبت گروه خون، RH خون، HSB و مصرف اريتروپويتين)

مراجعه دياليز (نمايش تعداد مراجعه در ماه، ثبت محل پذيرش، ثبت ساعت شروه و خاتمه دياليز،  ثبت نوع ماشين دياليز، ثبت دور پمپ و نحوه دستيابي به عروق، ثبت دوز هپارين و فشار خون، ثبت وزن قبا و بعد از دياليز و اضافه وزن و محاسبه وزن خشك، ثبت فشار خون در حين دياليز، ثبت شيفت، ثبت CPR، نوع خون تزريقي، نوع محلول دستگاه، ثبت تزريق Eprex به همراه جزئيات، ثبت گزارش پرستار، ثبت نوع صافي دستگاه، ثبت اطلاعات خون شامل: پزشك آنكال، پرستار مسئول، شماره كيسه، تعداد واحد)

 

 
 
 

 


0