برو بالا
 

سيستم مديريت اطلاعات پلتيسموگرافي

 • داراي قابليت هاي کلي پذيرش و نوبت دهي.
 • امکان مشخص شدن افرادي که بدهي دارند و عدم تحويل جواب
 • امکان دريافت درخواست تصويربرداري به صورت مستقيم از بخش .
 • امکان ثبت مشخصات هر مراجعه شامل :
 1. شناسه بيمار
 2. علت مراجعه
 3. بيمه و شماره بيمه
 4. خدمات درخواست شده
 5. تاريخ نسخه
 6. پزشک درخواست کننده
 • امکان ثبت خدمات انجام شده شامل :
 1. فرد انجام دهنده
 2. تاريخ و زمان انجام
 • امکان کنسل و يا حذف کردن درخواست ، قبل از شروع به انجام آن .
 • امکان تعيين زمان جوابدهي به خدمت درخواستي .
 • امکان تعيين نوع جوابدهي براي بيماران بستري و سرپايي .
 • امکان تعريف بخش هاي تشخيصي به تعداد نامحدود
 • امکان تعريف پزشکان و تکنسين ها

 

 
 
 

 


0