برو بالا
 

نرم افزار مديريت اطلاعات سي تي اسکن(CT SCAN)


 • داراي قابليت هاي کلي پذيرش و نوبت دهي.
 • امکان دريافت درخواست تصويربرداري به صورت مستقيم از بخش
 • امکان ثبت مشخصات هر مراجعه شامل :
 1. شناسه بيمار
 2. پزشک معالج
 3. علت مراجعه
 4. بيمه و شماره بيمه
 5. خدمات درخواست شده
 6. تاريخ نسخه
 7. پزشک درخواست کننده
 • امکان ثبت خدمات انجام شده شامل :
 1. فرد انجام دهنده
 2. تاريخ و زمان انجام
 • امکان ثبت تشخيص و Report شامل
 1. تاريخ و زمان
 2. پزشک جوابدهي کننده
 • امکان تعيين زمان جوابدهي به خدمت درخواستي
 • امکان تعيين نوع جوابدهي براي بيماران بستري و سرپايي
 • قابليت تهيه گزارش (ديسک و چاپ) جهت سازمانهاي بيمه گر
 • امکان تعريف متن هاي پيش فرض براي گزارش راديولوژيست به تعداد نامحدود براي هر پزشک
 • امکان تعريف پزشکان و تکنسين ها
 • امکان مشخص شدن افرادي که بدهي دارند و عدم تحويل جواب

 
 
 
 

 


0