برو بالا
 

نرم افزار راديولوژي و سونوگرافي

 امکانات نرم افزار راديولوژي و سونوگرافي طب و رايانه به شرح زير است:

 • داراي قابليت هاي کلي پذيرش و نوبت دهي.
 • امکان کنسل و يا حذف کردن درخواست ، قبل از شروع به انجام آن .
 • امکان تعيين زمان جوابدهي به خدمت درخواستي .
 • امکان تعيين نوع جوابدهي براي بيماران بستري و سرپايي .
 • امکان دريافت درخواست تصويربرداري به صورت مستقيم از بخش . 
 • امکان ثبت مشخصات هر مراجعه شامل :
 1. شناسه بيمار
 2. پزشک معالج
 3. علت مراجعه
 4. بيمه و شماره بيمه
 5. خدمات درخواست شده
 6. تاريخ نسخه
 7. پزشک درخواست کننده
 • امکان ثبت خدمات انجام شده شامل :
 1. فرد انجام دهنده
 2. تاريخ و زمان انجام
 • امکان ثبت تشخيص و Report شامل
 1. تاريخ و زمان
 2. راديولوژيست
 • امکان انتخاب متن گزارش تشخيص از چند متن پيش فرض براي هر راديولوژيست .
 • امکان تعريف مراکز راديولوژي به تعداد نا محدود
 • امکان تعريف بخش هاي تشخيصي به تعداد نامحدود
 • امکان تعريف متن هاي پيش فرض براي گزارش راديولوژيست به تعداد نامحدود براي هر راديولوژيست
 • امکان تعريف پزشکان و تکنسين ها
 • امکان مشخص شدن افرادي که بدهي دارند و عدم تحويل جواب
 • امکان صدور درخواست خريد اقلام مصرفي
 • امکان انتقال اقلام مصرفي از مراکز ديگر بر اساس درخواست
 • امکان ثبت ورود اقلام مصرفي
 • امکان دريافت درخواست اقلام مصرفي از طريق واحد تصوير برداري
 • امکان ثبت تحويل اقلام مصرفي به واحد تصوير برداري و اخذ رسيد
 • امکان بازگردانده شدن اقلام مصرفي از واحد تصويربرداري
 • امکان اولويت دادن به خروج اقلام مصرفي که تاريخ خاتمه مصرفشان نزديکتر است
 • امکان انتقال اقلام مصرفي به انبار راديولوژي مراکز ديگر بر اساس درخواست
 • قابليت تهيه گزارش (ديسک و چاپ) جهت سازمانهاي بيمه گر
 • امکان ثبت ورود تجهيزات به هر مرکز به همراه تاريخ
 • امکان ثبت مشخصات شرکت ها
 
 
 
 

 


0