برو بالا
 

 

 سيستم  جامع مديريت کنترل کيفي آزمايشگاه

  

 

1- تعريف آزمايشات کنترل کيفي بصورت جداگانه

2- ورود اطلاعات مربوط به هرآزمايش

3- تعريف آزمايشات براي هر دستگاه  بصورت جداگانه

4- درج آزمايشات بر اساس شماره سند در  محدوده زماني مورد نظر وبا شرح خاص مربوط به آزمايش

5- تعيين شيفت کاري و دستگاههاي مختلف

6- ثبت نتايج آزمايشات براي هر دستگاه  و شيفت کاري 

نمودارها

 1- امکان نمايش نموداري نتايج

2- چاپ نمودرها بصورت دلخواه کاربر

3- نمايش خطاهاي محاسباتي در داخل برنامه

 

 
 
 
 
 
 
 

 


0