برو بالا
 

 آزمايشگاه تشخيص طبي

 • امکان چاپ Worklist نمونه برداري به تفکيک بخشها
 • امکان مشخص کردن آزمايش خاصي در Worklist نمونه برداري جهت جلوگيري از نمونه برداري مجدد از بيمار و استفاده از نمونه موجود.
 • کليه تعويض وضعيت ها Log مي شوند به همراه نام کاربر ، تاريخ ، زمان وضعيت قبلي وضعيت جديد
 • امکان ثبت انجام يا عدم انجام نمونه برداريهايي که در Worklist نمونه برداري قيد شده است
 • امکان درج نمونه برداري انجام نشده در ليست كاري نمونه برداري آينده .
 • امکان ثبت اينکه نمونه توسط نمونه بردار گرفته شده يا خير؟
 • امکان مشخص کردن يک درخواست به صورت عادي / اورژانس / بدون هزينه نمونه برداري
 • امکان تهيه ليست کاري جهت بخش هاي مختلف آزمايشگاهي بر اساس نمونه هاي تحويل شده به آزمايشگاه .
 • امکان تعريف کيت هاي مختلف آزمايشگاهي شامل :
  • نام کيت
  • آزمايش مربوطه
  • واحد اندازه گيري نتيجه آزمايش
  • نرمال رنج بر اساس جنسيت و سن
 • امکان مشخص کردن کيت استفاده شده در زمان وارد کردن نتايج آزمايش
 • امکان مشخص کردن از بين رفتن يک نمونه خاص
 • امکان ثبت نتيجه آزمايش شامل :
  • کيت مورد استفاده
  • نتيجه آزمايش
  • تاريخ و ساعت آزمايش
  • توضيحات ثابت
 • امکان تعريف توضيحات ثابت مورد استفاده در ثبت نتيجه آزمايش به تعداد نامحدود براي هربخش آزمايشگاهي
 • امکان تعريف Report هاي پاتولوژي به تعداد نا محدود .
 • امکان تعريف آنتي بيوتيک ها به تعداد نامحدود برا ي آزمايشهاي ميکروب شناسي
 • امکان ثبت نتايج بخشهاي مختلف آزمايشگاهي شامل :
  • بيوشيمي
  • پاتولوژي
  • پازازيتولوژي
  • بانک خون
  • هماتولوژي
  • ايمونولوژي
  • الايزا
  • سرولوژي
  • ميکروب شناسي
  • هورمون شناسي
 • امکان تاييد يا عدم تاييد نتايج آزمايش هاي وارد شده ، توسط مسئول بخش
 • امکان High light کردن اعداد و نتايج غيرعادي هم در لحظه ورود و هم در زمان بازبيني
 • اعلام تائيد يا تائيد متخصص آزمايشگاه پس از تائيد مسئول بخش
 • امکان رويت آزمايش هاي تائيد نشده توسط مسئول بخش مربوطه
 • امکان تکرار هر مرحله از آزمايش به تشخيص مسئول بخش پس از عدم تائيد توسط مسئول بخش يا متخصص آزمايشگاه
 • امکان مشاهده وضعيت آزمايش در ايستگاه پرستاري بر اساس تنظيم فيلد ( وضعيت اعلام نتيجه ) در تعريف آزمايش
 • امکان تعريف فرمول براي محاسبه مقادير بعضي از فيلدها ( مانند محاسبه FTI در هورمون شناسي و LDL در بيوشيمي )
 • امکان ثبت نتايج کنترل کيفي به همراه تاريخ آن
 • دريافت آلارام براي بيمار سرپايي که تسويه حساب نکرده و براي تحويل گرفتن جواب آزمايش مراجعه کرده است
 • امکان چاپ کليه جوابهاي آماده شده براي بيماران بستري و سر پايي به صورت مجزا
 • امکان ثبت مشخصات تاييد کنندگان نتيجه آزمايش
 • امکان صدور مجدد ليست هاي كاري نمونه برداري و آخرين روز
 • امکان تفکيک محل صدور درخواست
 
 
 

 


0