برو بالا
مـراحــل اخــذ نـماينـدگـي
  • تکميـل پرسشنـامه درخـواست نماينـدگي
  • ارسـال مدارک به شـرح پيـوسـت
  • عقــد قــرارداد 

مـدارک مـورد نيـاز جهـت اخـذ نمايندگـي

1- آگهي هاي روزنـامه رسـمي

الف) آگهي تأسيس
ب ) آگهي تعيين مديرعامل
ج  ) آگهي امضاهاي مجاز
د  ) آگهي آخرين تغييرات
ه  ) کپي اساسنامه
تبصره: درصورتيکه اطلاعات فوق در يک آگهي باشند يک نسخه کپي کافي مي باشد

2- مجــوزهـا

الف) کپي فرم رتبه بندي شوراي انفورماتيک
ب ) کپي مجوز سازمان نظام صنفي شرکتهاي رايانه اي
ج  ) کپي ساير مجوزهاي مرتبط يا گواهينامه هاي بين المللي ( اختياري )

3- مـدارک صاحبـان امضـاي مجـاز

الف) کپي شناسنامه
ب ) کپي کارت ملي – کپي مدرک تحصيلي
ج  ) آدرس محل سکونت

4- کپي آخـرين ليسـت بيمـه شـرکت

5- آخـرين اظهارنـامه ماليـاتي شـرکت صفـحات ( 1، 3، 4، 7، 8، 14، 15 )

6- کپي مـدرک تحصيلي 2 نفر از کارشنـاسان اصلي و تمـام وقت شـرکت ( اختيـاري )

7- وجـه نقد يا وثيـقه ضمـانت ( اعـم از چـک يا سفـته يا مـدرک ملکي ) مطابـق بـا قيمــت

نــرم افـزارهاي درخواستي نمـاينده

 

8- تکميل فرم پرسشنامه پيوست و ارسال فرم به آدرس Representation@Iranmed.Net

 

word دانلود فرم پرسشنامه

 


0