برو بالا
 خدمات

1- تدوين استراتژي سيستم هاي اطلاعات مديريت
2- طراحي سيستم هاي ويژه براي مراکز خاص
3- مشاوره در بکارگيري نرم افزارهاي آماده
4- مشاوره در بکارگيري تکنولوژي اطلاعات ( IT ) و اينترنت
5- نصب و راه اندازي سيستم هاي اطلاعات مديريت بيمارستاني و مراکز درماني

 

1- تدوين استراتژي سيستم هاي اطلاعات مديريت:

مديران مراکز درماني براي دستيابي به اهداف تعيين شده، ملزم به تدوين برنامه بلند مدت خود در چارچوب برنامه ريزي استراتژيک مي باشند و بايد استراتژي خود را براي برخورداري از سيستم هاي اطلاعاتي مشخص کنند. برخورداري از مشاوره در تدوين سيستم هاي اطلاعاتي مشخص کنند. برخورداري از مشاوره در تدوين استراتژي سيستم هاي اطلاعاتي، مديران سازمان ها را ياري مي کندکه قبل از هر نوع سرمايه گذاري در زمينه سيستم هاي اطلاعاتي، استراتژي ناظر بر سيستم ها را مدون نمايند چگونگي بهره گيري سازمان از سيستم هاي اطلاعاتي براي برخورداري از مزيت هاي رقابتي در مجموعه امکانات قابل دسترسي، از جمله خدماتي است که در اين رهگذر مي تواند ياري کننده مديران در برنامه ريزيهاي بلند مدت در خصوص سيستم هاي اطلاعاتي باشد. تدوين استراتژي سيستم هاي اطلاعاتي، از جمله خدماتي است که شرکت طب و رايانه در زمينه مشاوره مديريت ارائه مي نمايد.

 

2- طراحي سيستم هاي ويژه:

در برخي موارد، مجموعه ويژگي هاي مرتبط با فرايند عمليات مراکز درماني به گونه ايست که تنها بهره گيري از نرم افزارهاي آماده، دستيابي به اطلاعات و گزارشهاي مورد نظر مديريت را ميسر نمي سازد مشاوره در اين ارتباط با ملحوظ داشتن ويژگي هاي فرايند عمليات، برخورداري از سيستم هاي خاص را ضروري مي سازد طراحي سيستم هاي ويژه بايد از قابليت بهبود فرايند عمليات نيز برخوردار باشد فعاليت در اين عرصه با بهره مندي از دو عنصر زير مي تواند کيفيتي برتر در پاسخگويي به نياز موسسات برخوردار باشد.
الف) بکارگيري متدولوژي مناسب در تحليل و طراحي سيستم ها
ب) بهره گيري از ابزار مهندسي نرم افزار به کمک کامپيوتر درتحليل و طراحي

 

3- مشاوره در بکارگيري نرم افزار هاي آماده:

در بسياري موارد استفاده از نرم افزارهاي آماده شرکت طب و رايانه مي تواند پاسخگوي نياز مراکز درماني باشد در اين گونه موارد احتياجي به تحليل و طراحي خاص وجود ندارد سرعت دستيابي به نتايج و هزينه اندک برپاسازي سيستم هاي آماده از مزاياي استفاده از اين گروه سيستم هاست. براي تضمين موفقيت استفاده از نرم افزارهاي آماده، انجام مطالعه تطبيقي نيازمنديهاي موسسات از يک طرف و امکانات سيستم هاي آماده از طرف ديگر ضروريست. تعديل و اعمال اصلاحات در فرآيند عمليات، همچنين اعمال تغييرات خاص در نرم افزار به منظور متناسب سازي آن با محيط از زمينه هاي مهم فعاليت بخش مشاوره مديريت ما مي باشد.

 

4- مشاوره در زمينه بکارگيري تکنولوژي اطلاعات:

حجم و محدوده عمليات سازمان ها براي حفظ توان رقابتي، همواره روند صعودي خواهد داشت با گسترش حوزه فعاليت سازمان ها حجم اطلاعات که ذيقيمت ترين دارايي مجموعه است، نيز رو به فزوني مي گذارد.
بالا رفتن حجم اطلاعات گر چه به نوعي ارزش دارايي موسسات را افزايش مي دهد، اما مطالعه آن، بدون دسته بندي هاي مناسب، مديران را با محدوديت وقت روبرو مي سازد. پيشرفت مداوم تکنولوژي اطلاعات ايجاب مي نمايد که روش هاي جاري موسسات و مراکز درماني براي جمع آوري و پردازش اطلاعات و تهيه گزارش هاي مديريتي مورد ارزيابي و تجديد نظر قرار گيرد شرکت طب و رايانه زمينه بکارگيري ابزارها و خدمات مشاوره، بهبود بخشيدن به کارايي و اثربخشي فعاليت هاي سازمان را با استفاده از تکنولوژي جديد اطلاعات وظيفه خود مي داند.

5- نصب و راه اندازي سيستم هاي اطلاعات مديريت:

همگام با توسعه مراکز درماني و برقراري شرايط رقابتي، ضرورت استقرار سيستم هاي مديريت اطلاعات بعنوان ابزاري در خدمت مديران مورد توجه قرار گرفته است در اين راستا طراحي و استقرار سيستم هاي اطلاعاتي مديريت بيمارستان ها، مراکز درماني، دي کلينيکها و مطبها، مديران مجموعه ها را در اداره بهتر مجموعه خود ياري مي نمايد.

 

دامنه شمول سيستم يکپارچه اطلاعات مديريت

سيستم اطلاعات يکپارچه مديريت طب و رايانه مشتمل بر پنج حوزه است که در ابتدا به اتکاي تجارب موجود و مطالعات انجام شده بعنوان پايه هاي اصلي توليد گرديده است اين مجموعه با توجه به نيازهاي خاص مراکز درماني کوچک، متوسط و بزرگ توسعه و تعديل مي يابد.

 

دستاوردهاي استقرار سيستم يکپارچه اطلاعات مديريت

نتايج حاصل از استقرار سيستم يک پارچه اطلاعات مديريت در سازمان بسيار گسترده و فراگير است و شامل تمامي سطوح مديريت اعم از استراتژيک، مياني و اجرايي مي شود.
مهمترين اين دستاوردها عبارتند از:
- توسعه توان تصميم گيري مديران به کمک اطلاعات
- دستيابي به گزارش هاي مديريت به عنوان ارزنده ترين ابزار در دوران رقابت
- توسعه کاربرد سيستم و اطلاعات در مراکز درماني
- افزايش سرعت گردش اطلاعات در کليه سطوح مراکز درماني
- گسترش حيطه نظارت به کمک تکنولوژي اطلاعات
- افزايش توان مديريتي در مراکز درماني و حرکت به سمت اصلاح ساختار سازماني مراکز


0