برو بالاسيداحمد حسنتاش
نام نامی دوست که هر چه داریم از اوست و از کسه دیگه ای نیست و نمیتواند باشد

ttttttttttrtrtwerewrwerwe

pppppppppppppppppp  1